Close
help

Szukasz

Mobilnej strony?

Załóż ją już teraz lub skorzystaj z pomocy. Możesz wysłać wiadomość albo zadzwonić

napisz tel. 17 785 18 18

Twoja mobilna strona stworzysz ją błyskawicznie wykorzystując gotowe treści!
7 dni bez zobowiązań

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki dostępu oraz korzystania z zasobów serwisu internetowego www.kliksite.pl, którego właścicielem jest firma GreenFly.

2.Zasady korzystania z serwisu określa niniejszy Regulamin.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z serwisu. Może nią być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel. W przypadku działania bez umocowania lub z przekroczeniem uprawnień wynikających z umocowania, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności wynikłych wskutek takiego działania.

b) kreator www – narzędzie udostępniane przez serwis kliksite.pl , służące do tworzenia stron internetowych przez Użytkowników.

c) koncie użytkownika - należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisywanych w serwisie konkretnemu użytkownikowi umożliwiających mu korzystanie i funkcjonowanie w środowisku kreatora www.

d) strona internetowa użytkownika - należy przez to rozumieć własne zasoby użytkownika które udostępnia w sieci internet za pośrednictwem serwisu i subdomeny w ramach domeny serwisu kliksite.pl.

4. Korzystając z serwisu kliksite.pl Użytkownik akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.

5. Przeznaczeniem serwisu kliksite.pl jest udostępnianie narzędzia do tworzenia własnych stron internetowych zwanym kreatorem www.


6. Za korzystanie z serwisu uważa się zamieszczanie i udostępnianie użytkownikom sieci internet własnych zasobów stworzonej strony internetowej tj. treści, grafiki oraz plików cyfrowych.

7. Serwis kliksite.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie Kreatora w takim zakresie, w jakim jest ono od niego niezależne i za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

8. Zabrania się umieszczania na stronach internetowych Użytkownika treści do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie.

9. Serwis kliksite.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, podając je do wiadomości poprzez opublikowanie ich na Portalu.


10. Korzystanie z kreatora www jest płatne i określa cennik na stronie serwisu kliksite.pl.

11. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane w serwisie kliksite.pl zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez kreator www, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od serwisu kliksite.pl oraz jego partnerów biznesowych. Administratorem danych jest właściciel Portalu.

12. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Serwis kliksite.pl, do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy serwisu.

13. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania na własnych stronach internetowych skryptów i programów wykonalnych, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie serwisu kliksite.pl.

14. Serwis kliksite.pl nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych znajdujących się na stronach użytkowników oraz za treści zamieszczanych na podstronach i wpisów dotyczących firm i ich produktów. Na Użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia wiarygodności oferty.

15. Pełną odpowiedzialność za treść tworzonych serwisów użytkowników i wpisów dotyczących produktów oraz oferty ponosi Użytkownik który je umieścił.

16. Zabrania się Użytkownikowi serwisu kliksite.pl odsprzedaży własnego konta ze stroną internetową osobom trzecim, z wyjątkiem firm, które są w Systemie Partnerskim.

17. Serwis kliksite.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku użytkowania kreatora www lub wykorzystania informacji w nim zawartych.

18. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników, którzy tworzą własne strony internetowe poprzez kreator www wpisów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.


19. Portal zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania pracy serwisu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego przerwania pracy serwisu.

20. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

21. Umowa abonamentowa podpisywana jest na rok czasu.

22. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.